Privacy notice

Campagne "Een nationaal burgerparlement betreffende de ecologische noodtoestand".

Dit bericht informeert u over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens in het kader van de campagne "Een nationaal burgerparlement betreffende de ecologische noodtoestand".

Wij zijn "Het Burgerparlement / Le Parlement Citoyen", een coalitie van burgers en het maatschappelijk middenveld.

Welke van uw persoonlijke gegevens worden verzameld?

Wij verzamelen de volgende persoonlijke gegevens: naam, e-mailadres, postcode, woonplaats, uw keuze voor de openbaarmaking (of weigering daarvan) van uw naam op de website, het e-mailadres of de e-mailadressen van de politicus (of politici) die u heeft gemaild, het onderwerp en de inhoud van de e-mail, en de datum.

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens over u (zoals ras of etnische afkomst, gezondheidsinformatie, etc.) tenzij u dergelijke gegevens expliciet met ons heeft gedeeld.

Met welk doel en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de contractuele voorwaarden van de campagne of uw toestemming, voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van de e-mail in uw naam naar de door u geselecteerde politicus(of politici);
  • Als u toestemming geeft door de betreffende optie op het formulier te selecteren: vermelden van uw voornaam, eerste letter van uw achternaam en woonplaats op de mailpagina;
  • Als u toestemming geeft door de betreffende optie op het formulier te selecteren: het versturen van updates over de campagne.

Wanneer de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming die vóór deze intrekking is gegeven.

Daarnaast kunnen wij vanuit ons rechtmatige belang uw gegevens geanonimiseerd gebruiken voor statistieken over het aantal unieke deelnemers of deelnemers per stad, die wij kunnen gebruiken als drukkingsmiddel tegenover beleidsmakers of anderen, steeds voor campagnedoeleinden.

Gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen?

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet om met u te communiceren over de voortgang van deze campagne of onze andere activiteiten, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Indien u op enig moment besluit geen informatie (meer) te willen ontvangen over het verloop van deze campagne of onze andere activiteiten, kunt u zich, kosteloos en zonder dat u zich daarvoor hoeft te verantwoorden, afmelden voor dit soort communicatie en bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden door gebruik te maken van de opt-out-procedure die aan het einde van ons privacybeleid en in elk communicatiebericht dat u van ons ontvangt, wordt vermeld.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden onmiddellijk na afloop van deze campagne verwijderd. Na afloop van de campagne blijven alleen nog geanonimiseerde gegevens en statistieken in ons bezit.

Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor de enkele mensen die de beheerders van de campagne zijn.

Met uitzondering van de politicus (of politici) aan wie u de e-mail adresseert en de bezoekers van de site indien u ervoor kiest om uw naam te publiceren, zullen uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden, tenzij dergelijke overdrachten (i) gebaseerd zijn op uw uitdrukkelijke toestemming, (ii) noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst die gesloten is tussen u en ons, of (iii) wanneer deze overdracht is toegestaan of verplicht door de wet of op bevel van een overheidsdienst of gerechtelijke autoriteit.

Onze leverancier van de hosting management tool (Heroku) en onze hosting leverancier (AWS) hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, enkel en alleen in het kader van deze campagne.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De beheerders die toegang hebben tot uw persoonsgegevens bevinden zich in België. Onze leveranciers Heroku (management tool) en AWS (servers) bewaren uw persoonlijke gegevens in de Europese Unie waar uw gegevens hetzelfde beschermingsniveau genieten als in België.

Indien een overdracht gepaard zou gaan met de overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die volgens de Europese Commissie niet in staat zijn een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden, zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden genomen in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe kunt u uw recht op privacy uitoefenen?

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken, afzien van verdere communicatie of uw recht op toegang tot uw gegevens uitoefenen, deze corrigeren of laten verwijderen volgens de geldende privacywetgeving door contact op te nemen met [email protected]. Gelieve datzelfde e-mailadres te gebruiken indien u verdere informatie over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens wenst.

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van de Europese Unie van uw gebruikelijk woonplaats als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving inzake persoonsgegevens.